Tema te ndryshme

Ata që bëjnë mirë takojnë mirësinë

02/05/2010 21:51
 Edhe një sekret që Allahu e shpall në Kur’an është se ata që bëjnë mirë do të shpërblehen me të mira në të dy botërat, këtu dhe në ahiret. Për këtë Allahu thotë:  Thuaj: “O robërit e Mi që keni besuar, keni frikë ndaj Allahut tuaj. Ata që bënë mirë në këtë jetë, kanë të mirë të madhe, e...
>>

Allahu shpërndan kuptimin në ata që i frikohen Atij

02/05/2010 21:46
  Edhe një sekret i shpallur në Kur’an është se Allahu u jep atyre që i frikohen Atij mundësinë me gjykua dhe më dallua ndërmjet të vërtetës dhe të gabuarës. Na është referuar neve sikur “urtësi”. Allahu e shpall këtë sekret në Kur’an në suren El-Enfal si vijon:  O ju që besuat, nëse...
>>

Allahu e turbullon të kuptuarit e jobesimtarëve

01/11/2009 15:19
 Se disa njerëz nuk mund ta kuptojnë Kur’anin është njëra prej sekreteve me shumë rëndësi e shpallur në Kur’an. Kjo në të vëtetë është një sekret i rëndësishëm, për arsye se Kur’ani është një libër shumë i qartë, i lehtë dhe i hapur. Çdokush që dëshiron mund ta lexoj Kur’anin dhe të mesoj...
>>

Në çdo gjë ka të mira

01/11/2009 15:17
 Allahu na informon neve se Ai krijon çdo ngjarje me të mira në të. Ky është edhe një sekret që e bën të mundshëme për besimtarët të mbështeten në Allahun. Allahu thotë se edhe sendet të cilat duken të pafavorshëme kanë shumë të mira në to:   ... bëni durim që All-llahu të japë shumë të...
>>

Sekretet e besimit te njërit në fatin dhe mbështetja e tij në Allahun

25/07/2009 11:00
 Mbështetja në Allahun është një cilësi e veçantë e besimtarëve të cilët kanë besim të thellë, të cilët mund të çmojnë fuqinë e Allahut, dhe të cilët janë të afërt me Allahun. Ka sekrete të rëndësishme dhe të mira në mbështetjen në Allahun. Mbështetja në Allahun nënkupton një bindshmëri dhe...
>>

Allahu e shton bekimin e Tij mbi ata që janë mirënjohës

23/07/2009 11:16
 Çdo përson është nevojtar për Allahun në çdo moment të jetës. Prej ajrit që e thith dhe ushqimit që e han, prej mundësisë se shfrytzimit të kontrollit të dikujt e deri të aftsia për të folur, prej të qënit i sterhuar e deri te të qënit një shpirt i lumtur. Njeriu jeton plotësisht nga ajo se...
>>

Allahu i përgjigjet lutjes se secilit lutës

03/07/2009 19:31
  Allahu, i Gjithfuqishmi, i Mëshirshmi dhe Mëshiruesi, shpalli ne Kur’an se Ai është pranë njeriut dhe do të ju përgjigjet njerzëve kur ata i luten Atij. Një prej ajeteve të shpallura është:  E kur robët e Mi të pyesin ty për Mua, Unë jam afër, i përgjigjem lutjes kur lutësi më lutet,...
>>

Prej mosqenies në ekzistencë

01/07/2009 23:50
 Pyetjet se si zuri fill gjithësia, ku shpie ajo dhe si ligjet që mbajnë këtë rregull dhe barazpeshë funksionojnë kanë qenë gjithmonë tema të interesimit. Shkencëtarët dhe mendimtarët kanë menduar në lidhje me këtë çështje pandërprerë dhe kanë krijuar mjaft teori. Mendimi mbizotërues deri në...
>>

Kjo është Dita Jote

06/10/2008 19:47
Era që fryn gjërat i merr përpara, e nuk i len pas! Gjithashtu, edhe uji që rrjedh shkon përpara e nuk ecën pas; çdo gjë lëviz në këtë rruzull tokësor- qoftë insekt, kafshë, njeri, apo makinë-të gjithë ecin para e nuk shkojnë pas. Ndaj, as ti mos shko kundër rregullit të jetës. Kur të zgjohesh në...
>>

Ajo që kaloi, mbaroi

06/10/2008 19:45
Të mendosh rreth së kaluarës, të jetosh me të dhe të prezantosh në të, e të dëshprohesh nga të këqijat e saj është çmenduri dhe vrasje e dëshirës për jetën e tashme. Tek të mençurit fletët e së kaluarës shuhen dhe nuk transmetohen që të përsëriten, ato mbyllen njëherë e përgjithmonë në burgun e...
>>
1 | 2 | 3 | 4 >>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja