Fikh

Pasojat e mosfaljes së namazit

29/04/2009 13:17
    Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu, salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij,Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e...
>>

Dispozita e shitblerjes me kapar (paradhënie, el urbun)

29/04/2009 13:16
Fushat e veprimtarive ekonomike mes njerëzve janë zgjeruar, saqë janë përhapur mënyra dhe forma të ndryshme Ky zgjerim vjen si rrjedhojë i largësisë nga të jetuarit sipas parimeve të Islamit dhe shmangies nga rrugët e udhëzimit, çka ka sjellë që politika e synimit ta arsyetojë mjetin. Kjo politikë...
>>

Punësimi në banka

17/10/2008 21:16
Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut xhele shanuhu, salavatet qofshin mbi të Dërguarin e Tij, Muhamedin salallahu alejhi ue selem, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit.    Pasi edhe te ne janë...
>>

Operacionet plastike

17/10/2008 21:15
Koha në të cilën jetojmë na shtyn që të përballemi me një dinamikë të risive, që bartin me vete një numër të madh ndryshimesh në etikë dhe në mënyrën e jetesës. Shumë zbulime që njerëzit i konsideronin si të pamundura, para se të zbuloheshin, sot janë kthyer pjesë e rutinës së përditshme për...
>>

Leximi i Kuranit pa abdest

17/10/2008 21:14
  Fukahatë janë në ujdi (ixhma) se është i lejuar leximi i Kuranit përmendësh pa abdest, por abdesti në këtë rast është i preferuar (mustehab).1 Imam Neveviu, në një libër që flet rreth normave të leximit të Kuranit, të quajtur “Et-Tibjan fi adabi hameletil Kuran”, thotë: “Preferohet që...
>>

Mënyra e larjes së të vdekurit

17/10/2008 21:13
  Është uaxhib (detyrë) që të vdekurit t`i lahet i tërë trupi me ujë deri sa të pastrohet, por më mirë është të veprohet si më  poshtë : 1.      Të vendoset kufoma mbi diçka në të cilën do të lahet dhe të jetë pjesa e këmbëve më e ulët nga pjesa e...
>>

Dispozitat e sheriatit islam për sëmundjen e aids-it

17/10/2008 21:12
  Sindroma e imuno-mungesës së fituar I Dërguari (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) thotë: "Kur në një popull përhapet dhe zgjerohet prostucioni (zinaja), deri në atë masë, saqë ajo të bëhet haptazi, në të do të lajmërohen (shfaqen) murtaja dhe sëmundje të cilat nuk kanë ekzistuar në...
>>

Disa çështje të martesës

17/10/2008 21:11
  Sipas dijetarëve, martesa në kuptimin gjuhësor, vjen me kuptimin e bashkimit, ndërsa në sheriat, vjen me kuptimin e një lidhjeje apo kontrate midis dy bashkëshortëve. Martesa është bërë detyrë për atë që ka mundësi të martohet. Gabimisht, disa njerëz mendojnë se kuptimi i kësaj “ai i cili...
>>

Përqendrimi në namaz

17/10/2008 21:10
  Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botërave, i Cili na ka urdhëruar t’i kërkojmë ndihmë me durim dhe namaz  për vështirësitë e ndryshme. Gjithashtu, na ka treguar se kjo është një çështje shumë e madhe vetëm për të devotshmit (ata që e kanë frikë Allahun). I ka cilësuar Allahu...
>>

Qëndrimi i Islamit rreth mbarsimit artificial

17/10/2008 21:09
Një nga objektivat më të rëndësishme të martesës është lënia e pasardhësve dhe ruajtja e llojit njerëzor. Derisa bashkimi ndërmjet çifteve (mashkullit dhe femrës) te krijesat e tjera    nuk ka ndonjë ligj,  dëshira e Allahut ishte që   shumimi dhe bashkimi ndërmjet...
>>
1 | 2 >>

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja