Familja dhe femijet

HIXHABI ËSHTË PASTËRTIA (DËLIRËSIA)

30/06/2008 18:24
Keqpërdorimi dhe eksploatimi i gruas është sëmundje e cila është vendosur në zemrat e bijve të Ademit, a.s., qysh nga ekzistimi i kësaj bote. Nuk ka dyshim se prostitucioni shpesh paraqitet si njëra prej profesioneve më të vjetra. I Dërguari, a.s., thotë në një hadith:"Nuk ka sëmundje të cilën Allahu e ka krijuar e të mos i ketë krijuar tretmanin (ilaçin) për atë sëmundje"(Buhariu). Ilaçin për këtë sëmundje të zemrës mund ta gjejmë në ajetet e Kur'anit ku Allahu (Subhanehu ve Teala) e mëson të...
>>

HIXHABI ËSHTË PASTËRTI

30/06/2008 18:24
Allahu, xh.sh., ka urdhëruar mbajtjen e hixhabit si kusht për pastërti dhe turp. Allahu xh.sh., në Kur'an thotë: "O ti pejgamber, thuaju grave tuaja, bijave tuaja dhe grave të besimtarëve le të vënë shamitë (mbulesat) e veta mbi trupin e tyre, pse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos sulmohen. Allahu fal gabimet e kaluara, Ai është mëshirues" (Ahzab 59). Ky është argument që prezentimi i bukurisë së gruas mund të ndikojë nxitje seksuale te mashkulli dhe si e...
>>

HIXHABI(mbulesa)

30/06/2008 18:22
Hixhabi është shenjë e përkushtimit (nënshtrimit) ndaj Allahut xh.sh: "Kur Allahu ka vendosur për një çështje, ose i dërguari i Tij, nuk i takon (nuk i lejohet) asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë çështje të tyre personale të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetërfare.”E kush kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ai është larguar shumë larg së vërtetës" (Ahzab 36). Allahu, xh.sh., gjithashtu në Kur'an thotë: "Thuaju edhe besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit),të...
>>
<< 1 | 2

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja