HIXHABI(mbulesa)

30/06/2008 18:22

Hixhabi është shenjë e përkushtimit (nënshtrimit) ndaj Allahut xh.sh:"Kur Allahu ka vendosur për një çështje, ose i dërguari i Tij, nuk i takon (nuk i lejohet) asnjë besimtari dhe asnjë besimtareje që në atë çështje të tyre personale të bëjnë ndonjë zgjidhje tjetërfare.”E kush kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij, ai është larguar shumë larg së vërtetës"

(Ahzab 36).

Allahu, xh.sh., gjithashtu në Kur'an thotë:"Thuaju edhe besimtarëve të ndalin shikimet (prej haramit),të ruajnë pjesët e turpshme te trupit të tyre, që të mos zbulojnë stolitë e tyre, përveç atyre që janë të dukshme. Le të vëjnë shamitë mbi kraharorin e tyre dhe të mos ua tregojnë bukuritë e tyre askuj, përveç burrave të vet, baballarëve te vet ose baballarëve të burrave te vet, djemve të vet ose djemve të burrave të vet, vëllezërve të vet, apo djemve të vëllezërve të vet, apo djemve të motrave të veta, ose grave të tyre (që u përmendën) dhe robëreshave, të cilat i kanë në pronësinë e tyre, ose shërbëtorëve nga meshkujt të cilët nuk ndiejnë nevojë për femrat, ose fëmijët që nuk kanë arritur pjekurinë për gra. Le të mos kërcasin me këmbët e tyre për të zbuluar fshehtësinë nga stolitë e tyre. Pendohuni te gjithë te Allahu, o besimtarë në mënyrë që të gjeni shpëtim".

(Nur,   31)Ky ajet përmban dy urdhra: Gruaja nuk duhet ta tregojë bukurinë dhe zbukurimin e saj, përveç asaj që vjen nga faktorë të tjerë që nuk mund të kontrollohen, si në rastin kur era e ngrit rrobën. Shamia duhet t’i mbulojë flokët, qafën dhe gjoksin.Dijetarët islamë nuk janë në pajtim rreth çështjes së mbulimit të fytyrës dhe duarve. Shumica e dijetarëve janë të mendimit që nëse gruaja mbulon fytyrën është më mirë, por jo edhe e obligueshme. Allahu e di më së miri.

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja