EMRAT E BUKUR TË ALL-LLAHUT, POEZI NGA MEXHID YVEJSI, GJAKOVË

03/10/2008 14:28

EMRAT E BUKUR TË ALL-LLAHUT

Shkruar nga:

Mexhid YVEJSI, Gjakovë1. ALL-LLAH

(Zoti është Një)


All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Këtë të vërtetë secili njeri

Duhet ta kuptoj, duhet ta di.

Për me pasë dritë, ardhmëri.2. ER-RAHMAN

( i Gjithëmëshirshëm)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Rrahman,

Gjithëmëshira e Tij,

Na vjen nga çdo anë.

3. ER-RAHIM

(Mëshirëplotë)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mëshirëplotë, Rrahim,

Na solli Mëshira e Tij e plotë,

Ai na mbanë gjithëve në këtë botë.

4. EL MALIK

(Sundimtar)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Sundimtar, Malik,

Sundimit, Mbretërisë së Tij

Askush nuk mund t’i ik.

5. EL- KUDDUS

(i Pastërti)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Pastër, Kuddus,

Pastërtia e Tij e Shkëlqyeshme,

Është kudo e pranishme.

6. ES-SELAM

(Paqëdhënësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Paqëdhënës, Selam,

Paqja buron prej Tij,

Ajo na sjell harmoni, siguri.

7. EL-MU’MIN

(Siguruesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Sigurues, Mu’min,

Siguria prej Tij fillon,

Kjo besimin na forcon.

8. EL- MUHEJMIN

( Mbizotëruesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mbizotërues, Muhejmin,

Mbizotërues me saktësi,

Për çdo imtësi në gjithësi.

9. EL- AZIZ

(Fuqiploti)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Fuqiplot, Aziz,

Fuqinë e Tij e pranojnë

Edhe ata që e mohojnë.

10. EL-XHABBAR

(i Gjithëfuqishëm)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Gjithëfuqishëm,

Krahasimi është i kotë

Kudo në Qiell apo në Tokë.

11. EL-MUTEKEBBIR

( i Madhëruar)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Madhëruar,

Për Madhërinë e Tij

Në çdo krijim ka dëshmi.

12. EL-HALIK

(Krijues)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i vetmi Krijues,

Prej Tij çdo gjë nisë,

Rreth e rrotull Gjithësisë.

13. EL-BARIJ

(Fillues i mrekullueshëm)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Fillues i Mrekullueshëm,

Mrekullia e Tij shfaqet në çdo krijim,

Për këtë s’ka askush asnjë dyshim.

14. EL-MUSAVVIR

(Formëdhënësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Formëdhënës i çdo krijimi,

Çdo gjë që Ai formëson,

Mrekulli të gjithë i thonë.

15. EL-VEHHAB

(Dhurues i mirësive)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është Dhurues i Mirësive,

Të gjitha dhuratat, mirësitë,

Përpara i kemi çdo ditë.

16. EL-GAFFAR

(Ai që falë shumë)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është që falë pa kufi,

Sepse ka shumë dhëmbshuri,

Sepse ka shumë dashuri.

17. EL-KAHHAR

(Mbisunduesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mbisundues,

Mbisundues i pa kufi,

Kudo që i thonë Gjithësi.

18. ER-REZAK

(Furnizuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Furnizues,

Edhe atë që s’e meriton,

All-llahu atë e furnizon.

19. EL-FETTAH

(Zgjidhës i problemeve)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Zgjidhjedhënësi.

Zgjidhjedhënësi më i mirë,

Për çdo problem sado të vështirë.

20. EL-‘ALIM

(i Gjithëdijshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Gjithëditur,

Dituria e Tij s’ka kufi,

Duke përfshi çdo imtësi.

21. EL-KABID

( Shtrënguesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Shtrënguesi,

Shtrëngues për dobinë tonë,

Kur shtrëngon-na lehtëson.

22. EL-BASID

(Dhënës-ofrues)

All-llahu është Një,

S’ka tjetër zot përveç Tij.

Ai është dhënës-ofrues,

Vetëm Ai është dhënës-ofrues,

Për dështues- për meritues.

23. EL-HAFID

(Përulësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Përulësi,

Përulësi që të poshtëron,

Kur s’e pret as s’e mendon.

24. ER-RAFI’

(Lartësuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Lartësuesi,

Lartësues që e lartëson,

Atë që Ai do, atë që e meriton.

25. EL-MU’IZZU

(Ngritësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Ngritësi,

Çdo njeri që Ai e ngritë,

S’ka fuqi tjetër që e zbritë.

26. EL-MUDHIL-L

(Nënshtruesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Nënshtrues,

Vetëm Ai ngritë, lartëson,

Vetëm Ai përul, nënshtron.

27. EL-SEMI’

(Dëgjuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Dëgjues, Semi’

Vetëm Ai çdo gjë dëgjon,

Vetëm Atij asgjë s’i shpëton.

28. EL-BASIR

(Vështruesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Vështrues.

Vetëm Ai çdo gjë vështron,

Vështron Ai për t’mirën tonë.

29. EL-HAKEM

(Gjykuesi)

All-llahu është Një.

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Gjykues, Hakem,

Vetëm Ai ka me na gjykuar,

Në këtë jetë-qysh kem’vepruar.

30. EL-‘ADL

(i Drejti)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është shumë i Drejt,

Vepron ngadal, herë shpejt,

Për të gjithë i njëjtë, krejt.

31. EL-LATIF

( i Buti, i Miri)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Butë, i Mirë,

Butësia dhe Mirësia e Tij,

E pranishme kudo në Gjithësi.

32. EL-HABIR

( i Gjithëinformuari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Gjithëinformuar,

Për çdo imtësi është i informuar,

Asgjë, kurrë, nuk i ka shpëtuar.

33. EL-HALIM

(Përdëllimtari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është shumë Përdëllimtar,

Çdo mëshirë, çdo dhembshuri,

Burimin e ka në Dashuri.

34. EL- ‘ADHIM

(Madhështori)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është vërtet Madhështor,

Madhështia e Tij-kudo Madhërohet,

Ajo me asgjë s’mund të krahasohet.

35. EL-GAFUR

(Gjithëfalësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Gjithëfalësi, Gafur,

Të gjithë i falë, i mëshiron,

Edhe kur shejtani i mashtron.

36. ESH-SHEKUR

(Falënderuesi

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Falënderues, Shekur,

Vetëm Atij i takon falënderimi,

Këtë duhet ta kuptojë njerëzimi.

37. EL-‘ALIJJ

(i Lartësuari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Lartësuar, ‘Alijj,

Lartësia e Tij na kujton

Sa e ulët është vetja jonë.

38. EL-KEBIR

(i Madhëruari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Madh, i Madhëruar,

Madhëria e Tij na kujton,

Se lutjet tona Ai i meriton.

39. EL-HAFIDH

(Ruajtësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Ruajtësi, Mbrojtësi,

I Botës, i Gjithësisë mbarë,

Sidomos për Kur’an e besimtarë.

40. EL-MUKIT

(Ushqyesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është më i miri Ushqyes,

Ushqyesi me të gjitha bekimet,

Dëshmi janë të gjitha furnizimet.

41. EL-HASIB

(Llogarimarrësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Llogarimarrësi,

Mendo! Kur të dalim para Tij,

Të jemi në rregull me llogari.

42. EL-XHELIL

(Madhështori)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është vërtet Madhështor,

Madhështia e Tij e Madhërishme,

Është gjithkund e pranishme.

43. EL-KERIM

(Fisniku-Bujari)

All-llahu është Një

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është më Fisniku-Bujari,

Fisnikëria dhe Bujaria e tij

Dëshmohet në përditshmëri.

44. ER-REKIB

(Vigjëluesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Vigjëlues, Rekib,

Çdo lëvizje e mbikqyr, e përcjell,

Lum ai që farë të mirë mbjell.

45. EL-MUXHIB

(Lutjepranuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Lutjepranues, Muxhib,

Lutjet tona me vëmendje i dëgjon,

Por sipas qëllimit, nijetit, i pranon.

46. EL-VASI’

(Gjithëpërfshirësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Gjithëpërfshirës, Vasi’,

Askund nuk gjen zbrazëti,

Është kudo Madhëria e Tij.

47. EL-HAKIM

(i Urti- i Gjithëdituri)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Urtë, i Gjithëditur,

Urtësia, Gjithëdituria e Tij ,

Krijon gjithçka me përsosshmëri.

48. EL-VEDUD

(Plot-dashuri)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Vedud, Plot-Dashuri,

Me Dashuri çdo gjë ka krijuar,

Me Dashuri duhet besuar, vepruar.

49. EL-MEXHID

(i Lavduari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mexhid, i Lavduar,

I lavduar me fjalë, vepër e qëllim,

Derisa të kalojmë në amshim.

50. EL-BA’ITH

(Ringjallësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Ringjallësi i jetës,

Kjo e vërtetë sot vështirë pranohet,

Por është shumë lehtë të dëshmohet.

51. ESH-SHEHID

(Dëshmitari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Në Ditën e Fundit, të Gjykimit,

Ai është Dëshmues, Dëshmitar

Për mohuesë, për besimtarë.

52. EL-HAKK

(i Vërteti)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Hakk, i Vërtetë.

Si n’këtë jetë, si n’atë jetë

Pa Hakk-un çdo gjë e shkretë.

53. EL-VEKIL

(Përkujdesësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përves Tij.

Ai është Përkujdesësi, Kujdestar.

Në veçanti për ata besimtarë.

Që janë t’udhëzuar n’rrugë të mbarë.

54. EL-KAVIJJ

(i Forti)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është më i Forti, Kavijj,

Dëshmohet kjo cilësi e Tij,

Në çdo çast, rast, në Gjithësi.

55. EL-METIN

(Ekzistuesi-i Pathyeshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është gjithnji Ekzistues,

I Pathyeshëm për çdo mohues,

Ai në çdo kohë është fitues.

56. EL-VELIJJ

(Mbrojtësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mbrojtës, Velij.

Ai është Mbrojtës i besimtarëve,

Ai është Mbrojtës i durimtarëve.

57. EL-HAMID

(Falënderuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Hamid, Falënderues,

Për çdo gjë që ka krijuar

Vetëm Ai është i merituar.

58. EL-MUHSIJ

(Nismëtari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Muhsijj, Nismëtari,

Çdo gjë e ka filluar i pari

Ai është Vetë dëshmitari.

59. EL-MUBDIJ

(Nismëtar’i krijimit)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Nismëtar’i krijimit,

Ai është Nismëtar’i zhvillimit,

Ai është Nismëtar’i përfundimit.

60. EL-MU’ID

(Rikrijuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është Rikrijues i Vërtetë,

Ai na ka krijuar n’këtë dynja

Na rikrijon n’ahiret-dyshim s’ka.

61. EL-MUMIT

(Jetëmarrësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Jetëmarrësi i vërtetë,

Sado m’u mundue, m’u përpjekë.

Nuk kemi shpëtim nga kjo jetë.

62. EL-HAJJ

(i Gjalli)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ne të vdekshëm, Ai është i Gjallë,

Jetën të gjithëve na ka falë,

Ai përsëri ka me na ngjallë.

63. EL-KAJJUM

(i Përjetëshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai, vetëm Ai, është i Përjetshëm,

Ne jemi të gjithë të përkohshëm

Sado me me qenë të devotshëm.

64. EL-VAXHID

(Kreatori)

All-llahu është Një,

S’ka tjetër përveç Tij.

Ai është Kreator, Krijues,

Krijues krejt origjinal

Kush s’beson është n’hall.

65. EL- MAXHID

(i Nderuari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është shumë i Nderuar,

Ai të gjithëve na ka krijuar,

Emri i Tij qoftë i lartësuar.

66. EL-VAHID

(Një, i Vetmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Një, i Vetmi,

Lum ai që Atë e beson,

Shpirtin e vet e shpëton.

67. ES-SAMED

(i Domosdoshmi)

All-llahu është Një,

S’ka tjetër përveç Tij.

Ai është i Domosdoshëm,

Për gjithë i nevojshëm,

Që t’jemi të devotshëm.

68. EL-KADIR

(i Fuqiqshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Fuqishëm, Kadir,

Ai çdo gjë vendos, cakton,

Fuqia e Tij këtë e garanton.

69. EL-MUKTEDIR

(i Gjithëmundshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveq Tij.

Ai është i Gjithëmundshëm,

Ai ka mundësi pa kufi

Si në Tokë, si në Gjithësi.

70. EL-MUKADDIM

( Lartësuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i vetmi Lartësues,

Vetëm Ai të lartëson,

Vetëm Ai të përparon.

71. EL-MUEHHIR

(Poshtëruesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i vetmi Poshtërues,

Për të gjithë kush janë mohues,

Për të gjithë kush janë rrënues.

72. EL-EVVEL

(i Pari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai gjithmon ishte i Pari,

Kur asgjë s’kishte në Gjithësi,

Kudo ishte Nuri-Drita e Tij.

73. EL-AHIR

(i Fundit)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai i Fundit ka me mbetë,

Kur të përfundon kjo jetë

Kur asgjë më nuk do t’ketë.

74. EDH-DHAHIR

(i Dukshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Dukshëm kudo,

I verbëri s’mund t’a shoh,

Besimtari mund t’a njoh.

75. EL-BATIN

(i Padukshmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Padukshëm vërtetë

I Padukshëm për sytë tonë,

Por e sheh zemra, shpirti jonë.

76. EL-VALIJ

(Udhëheqësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Udhëheqës’i jetës,

Ai është Udhëzues i s’Vërtetës,

Ai është Udhërrëfyes i s’drejtës.

77. EL-MUTE’ALIJ

(i Gjithëlartësuari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Gjithëlartësuar,

Me asgjë askund i kufizuar,

Me asgjë për t’u krahasuar.

78. EL-BERR

(Bamirësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është shumë Bamirës,

Bamirësia e Tij s’ka kufi,

Për çdo krijesë në gjithësi.

79 ET-TEVVAB

(Pendimpranuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Pendimpranues,

Pranon pendimin e mohuesve,

Pranon pendimin e ngatërruesve.

80. EL-MUNTEKIM

(Ndëshkuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është shumë Ndëshkues,

Për të gjithë fe-mohuesit,

Për të gjithë shkatërruesit.

81. EL-AFUVV

(Mëkatfalësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mëkatfalës.

Falë mëkatet e penduesve,

Falë mëkatët e përmirësuesve.

82. ER-REUF

(i Dhembshuri)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai ka shumë Dhembshuri,

Ai ka shumë ndieshmëri,

Për çdo krijesë të Tij.

83. MALIKU-L-MULK

(Mbretërues-mbajtësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Mbretërues i vërtetë,

Ai Vetëm Ai është që mbretëron,

Ai Vetëm Ai është çdo gjë sundon.

84. DHUL XHELALI VEL IKRAM

(Atij i takon mëshira dhe nderi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Atij i takon Mëshira dhe Nderi,

Ai çdo gjë çiftë e ka krijuar,

Në këtë jetë për t’na sprovuar.

85. EL-MUKSIT

(Drejtësi-dhënësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Drejtësi-dhënës,

Ai drejtësi prej nesh kërkon,

Drejtësia neve do t’na shpëton.

86. EL-XHAMI’

(Tubuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i vetmi Tubues,

Atë ditë kur Ai do t’na tubon,

Mëkatarët do t’ thonë: Amon!

87. EL-GANIJ

(i Pasuri)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është më i Pasuri,

Ai për askend s’ka nevojë

Kush ka mend le ta kuptojë.

88. EL-MUGNI

(Pasuridhënësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është Pasuridhënës,

Vetëm Ai dhuron pasuri,

Përse krenohesh o njeri?

89. EL-MANI’

(Privuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetët përveç Tij.

Ai është i vetmi Privues,

Ai nga kotësirat na privon,

Sepse janë për t’mirën tonë.

90. ED-DAR

(Krijues i së keqes)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveçTij.

Ai është Krijues i së keqes,

Ai të keqen e ka krijuar,

Veç si shembull të shëmtuar.

91. EN-NAFI’

(Krijues së mirës)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Krijues i së mirës,

Ai të mirën e ka krijuar,

Shembull për të vepruar.

92. EN-NUR

(Dritë)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është krejt Nur-Dritë.

Dritë prej errësirave na shpëton,

Mendjen, zemrën dhe shpirtin tonë.

93. EL-HADI

(Udhëzuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Udhëzues’i Vërtetë,

Na udhëzon drejt s’Vërtetës,

Na udhëzon n’udhëkryqe t’jetës.

94. EL- BEDI’

(Shpikësi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është Shpikës’i Vërtetë

Ai shpikë-njerëzit zbulojnë.

Zbuluesit këtë e dëshmojnë.

95. EL-BAKI

(i Përhershmi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Vetmi i Përhershëm.

I Përhershmi të gjithëve na kujton

Këtu në tokë - përkoshmërinë tonë.

96. EL-VARITH

(Trashëguesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është i Vetmi Trashëgues,

Ai Vetëm Ai çdo gjë trashëgon

Ai Vetëm Ai çdo gjë posedon.

97. ER-RESHID

(Drejtuesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai vetem Ai është Drejtues.

Ai Vetëm Ai çdo gjë drejton,

Ai drejton për t’mirën tonë.

98. ESH-SHEHID

(Vështruesi)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është për çdo gjë Vështrues,

Vështruesi me lehtësi na vështron,

Vështrimi i Tij jetën tonë na lehtëson.

99. ES-SABUR

(Durimtari)

All-llahu është Një,

S’ka zot tjetër përveç Tij.

Ai është shumë Durimtar,

Nuk nxitohet për mëkatarë:

U jep kohë të pendohen,

U jep rastin të edukohen,

Me qëllim të përmirsohen.

Mexhid YVEJSI, Gjakovë

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja