A I TAKON PUSHTETI DHE PASURIA POPULLIT

30/06/2008 14:44

Kjo parullë është e shpikur dhe shpikësit e saj janë gënjeshtarë në thënien e tyre,sepse nuk kanë praktikuar nga kjo thënie asgjë,për këtë flet edhe vetë fakti se popullit nuk i është lejuar të shfaqë asnjë mendim prej mendimeve të lira të tyre.Prandaj kjo thënie është shkas për shkeljen më të madhe të popullit i cili kërkon të marrë frymë lirshëm.Andaj,e vërtet është se gjinia njerëzore duhet të mbrohet me fisnikëri të madhe,duhet t’i jepet e drejta e tij,liria e vërtet,e mos të udhëhiqen sikur kafshët.Prandaj këto fjalë nuk duhet lëshuar në ajër pa mos marrë në konsiderim rrezikun dhe dënimin që mund ti sjellin këto fjalë Islamit,sepse pushteti i takon vetëm Allahut xh.sh. i cili pushtet do ta drejtojë popullin me anë të dritës së shpalljes(vahjit),gjykimi mes këtij populli do të jetë sipas sheriatit.E jo të thuhet se <<pushteti i takon popullit>>,sepse ata të cilët i gatuajnë këto parulla janë njerëz të cilët e udhëheqin popullin sipas dëshirave dhe pasioneve të tyre dhe këta njerëz janë mu ata të cilët u takojnë ideologjive materialiste,të cilët u permbahen parimeve idhujtare të cilat janë në kundërshtim me shpalljen e Allahut xh.sh.Këtë e bëjnë duke u a imponuar pushtetin e tyre popujve me anë të nënshtrimit,fuqisë dhe dhunës në emër të parullave të dexhallit të cilat nuk i sjellin popullit kurrfarë të mire.

         Gjithashtu edhe thënja se <<pasuria është e Allahut>> është thënie e vërtet dhe ndarja e saj duhet të bëhet sipas interesit të përgjithshëm,duke i ruajtur vlerat metariale të muslimanëve dhe duke i mbrojtur ata nga të gjitha rreziqet me të cilat ballafaqohen ata,qofshin në lindje apo në perëndim.

        Para se gjithash duhet ti kushtohet rëndësi e madhe thirrjes islame(da’ves) dhe duhet bërë një përgatitje të mirëfilltë që çdo shpifës ndaj Islamit të ekzekutohet me çdo kusht,për të mbrojtur interesin e çdo muslimani të cilit i kanoset rreziku nga dikush tjetër.Kështu veprohet me pushtetin dhe pasurinë e Allahut,e jo të bëhet njeriu egoist dhe ta harxhojë pronën e përgjithshme në jetën e tij luksoze dhe të bëhet kryelartë,e lëre nëse ai këtë pasuri e shfrytëzon nëpër vende të prishura dhe të fëlliqura,ose nëpër plazha nudistësh,prandaj në asnjë mënyrë nuk duhet thënë se pasuria i takon popullit për arsye se kjo do të keqpërdorej duke u ngritur klasa më e fuqishme dhe duke e konfiskuar një pjesë të madhe të kësaj pasurie për të ruajtur pushtetin e saj.Pastaj kjo pasuri me siguri do të shfrytëzohej për qëllime të këqija:për spiunim,për blerje të votave dhe për shumë qëllime tjera me të cilat do të ishte e dëmtuar klasa tjetër( e ulët)

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja