Llojet e adhurimeve

12/08/2008 01:21

Adhurimi është i llojeve të ndryshme; disa prej tyre janë thënie, si: dëshmia “La ilahe il Allah” ( Nuk ka zot tjetër me meritë përveç Allahut); disa prej tyre janë vepra, si: xhihadi në rrugë të Allahut dhe largimi i pengesës nga rruga, disa të tjera janë janë vepa të zemrës, si: turpi, shpresa, dashuria, frika etj., ndërsa një pjesë tjetër e tyre janë të përbashkëta, si: namazi, sepse ai i përmbledh të gjitha llojet e përmendura më lart.

Mund të përmendim tjetër nga llojet e adhurimit, zekatin, agjërimin, haxhi, vërtetësia në fjalë, kthimi i amanetit, mirësjellja me prindërit, lidhjet farefisnore, mbajtja e premtimeve, urdhërimi për të mirë, ndalimi nga e keqa, xhihadi kundër jobesimtarëve dhe munafikëve, bamirësia ndaj kafshëve, bamirësia ndaj jetimëve, të varfërve, atyre që kanë mbetur në rrugë, robërve, duaja, dhikri, kurbani, zotimi, kërkimi i mbrojtjes, kërkimi i ndihmës, mbështetja pendimi, kërkimi i faljes.

Të gjitha këto lloje të adhurimit nuk lejohet që të kryhen për dikë tjetër veç Allahut, sepse nëse ato kryhen për dikë tjetër veç Allahut atëherë njeriu ka bërë shirk, (pra i ka vendosur Allahut shok në adhurim).

Muhamed bin Ibrahim el Hamd

Përktheu: Bledar Haxhiu

 

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja