HIXHABI ËSHTË SIMBOL I ISLAMIT

30/06/2008 18:26

Njëri nga parimet themelore të islamit është se feja është dialog, të folurit me gjuhë, fe e zemrës e cila manifestohet me pjesët e trupit. Për këtë është e pabesushme që femra, e cila dëshmon ekzistimin e Allahut, xh.sh., dhe të Dërguarit të Tij, Muhamedit, a.s., e cila fenë e ka në zemrën e saj, që mbas të gjitha këtyre vendos të dalë jashtë me veshje e cila aspak nuk e dallon nga gruaja pabesimtare. Dëmet e veprave të tilla janë të qarta, ashtu si ka thënë edhe i Dërguari, s.a.v.s.: "Kush i imiton të tjerët, ai është prej tyre” (Ebu Davudi).

Back

Search site

© 2009 All rights reserved.(Www.Nur-Islam.Net) - Allahu ju shperblefte per vizitat e juaja